• Kwetsbare mensen tijdelijk steun in de rug bieden

    Foto Roy Beusker / Tekst Angelique Starreveld

Zaankanters dreigen dupe te worden

STREEK De afdeling Humanitas Zaanstreek, onderdeel van de vrijwilligersorganisatie Humanitas Nederland, heeft ongeveer 180 vrijwilligers. Het afgelopen jaar heeft de afdeling ongeveer 300 mensen ondersteund bij: Thuisadministratie, Vriendschappelijk Huisbezoek, Levensboek, Steun bij Verlies, Begeleide Omgangsregeling bij scheiding en de Kindervakantieweken.
De werkwijze en filosofie van Humanitas is erop gericht om kwetsbare mensen tijdelijk een steun in de rug te bieden zodat zij zo snel mogelijk weer zelfstandig verder kunnen. De Thuisadministratie (TA), Humanitas' grootste vrijwilligersactiviteit, helpt mensen met dreigende financiële problemen greep te krijgen op hun financiën. Dit is een belangrijke preventieve rol, want slecht inzicht in de financiële administratie leidt immers vaak tot grotere problemen, zoals schuldenproblematiek.
De maatschappelijke kosten van de sanering van schulden zijn groot. Het primaire streven is erop gericht om dat te voorkomen en mensen te leren weer zelfstandig hun financiën te regelen. Bij sommige groepen, zoals bejaarden en mensen met een beperking, is de ondersteuning van Humanitas noodzakelijkerwijs langduriger.

De TA heeft jaarlijks zo'n 180 burgers ondersteund, meer dan vooraf contractueel was afgesproken met de sociale wijkteams. De ondersteuning is uitgevoerd door 60 vrijwilligers met 5 vrijwillige coördinatoren en 1 betaalde parttime (algemeen) coördinator. Qua aard is de TA op stadsniveau georganiseerd en niet op wijkniveau. Dit vooral om sociale redenen. De hulp vragende burger en de vrijwilliger willen vaak niet in dezelfde wijk woonachtig zijn. Privacy-redenen en veiligheidsgevoelens spelen hierbij een rol.
Tot 2016 werd de TA grotendeels gefinancierd door de gemeente Zaanstad. Echter sinds 2015 zijn de Sociale Wijkteams (SWT's) actief en zij zijn ook verantwoordelijk voor de inzet (en financiering van) het vrijwilligerswerk in de wijken.
Peter Okker van Humanitas: "De gemeente laat dat aan de SWT's over. Vrijwilligerswerk is dus afhankelijk van in wezen zakelijke partijen, zoals Dock, SMD en Incluzio. Dit raakt niet alleen het vrijwilligerswerk van Humanitas, maar ook andere vrijwilligersorganisaties merken dat, zoals de Schuldhulpmaatjes en sommige buurthuizen.

De drie nieuwe hoofdaannemers van de SWT's (Dock, SMD en Incluzio) hebben, zo zeggen zij, vanwege bezuinigingen door de gemeente, besloten de overeenkomsten over de TA te beëindigen per 1 januari 2019. Twee hoofdaannemers willen een overgangsperiode van een halfjaar maximum afspreken; één wil zelfs geen overgangsperiode. De hoofdaannemers willen de-TA-ondersteuning zelf met vrijwilligers uit de wijk gaan organiseren.
De gemeente stelt in het Sociaal domein te sturen op de beweging naar de nulde lijn en financiële beheersbaarheid. Het lijkt er nu op dat de bestaande flexibele ondersteuningsstructuur van vrijwilligersorganisatie teniet wordt gedaan. Als we willen dat weerbare burgers zich verbinden met kwetsbare burgers, hoe houden die weerbare burgers dan zeggenschap en eigenaarschap over bewezen initiatieven? In het besef dat dit ook nieuw voor de gemeente is, en zoals de burgemeester de heer Hamming het zo treffend zei' je moet leren vallen wil je leren lopen', komen wij graag op korte termijn met de gemeente en de SWT's over deze dilemma's in gesprek".

Nieuwsblad De Zaankanter houdt u als Zaankanter op de hoogte van de ontwikkelingen.