• www.pixabay.com

Kom ook naar bijeenkomst Wijkoverleg Assendelft

Kom ook naar Wijkoverleg bijeenkomst

ASSENDELFT Het Wijkoverleg Assendelft komt woensdagavond 19 juni bijeen voor de Openbare Vergadering om 20.00 uur in het Wapen van Assendelft aan de Dorpsstraat 533, 1566 BL Assendelft. Een ieder is daarvoor uitgenodigd.

De agenda voor vanavond luidt:

1. Opening en Mededelingen

2. Project Van der Gragt-terrein Na de verplaatsing van Bouwbedrijf Van der Gragt is een nieuwe bestemming voor het terrein in beeld. De projectontwikkelaar is gevraagd een toelichting te geven op de plannen. Zorgaanbieder Van Hollant uit Heiloo geeft een toelichting op de plannen m.b.t. het bouwen van een Zorgboerderij met woningen.

3. Ouder worden in uw eigen wijk Verteld wordt wat de stand van zaken is rond eventuele nieuwbouw ter vervanging van het huidige Verzorgingshuis Festina Lente en de ontwikkeling van de omgeving van een toekomstig Zorgcentrum/verpleeghuis.

4. Mobiliteit in Assendelft Wijkwethouder Slegers geeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst zodat ook in Assendelft een goede doorstroming van het verkeer mogelijk is.

5. Wat is Het Lint ? Sinds 1 ½ jaar komt ieder kwartaal de uitgave Het Lint in de brievenbus. Helaas niet voor de zgn buitengebieden. Iemand van de redactie komt vertellen wie ze zijn en wat de bedoeling is van het blad.

6. De wijkmanager vertelt over ontwikkelingen in Assendelft

7. Rondvraag en sluiting.

Indien de tijd het toe laat, zal er een korte pauze zijn rond 21.00 uur. In elk geval is er na afloop gelegenheid met elkaar na te praten. Het Wijkoverleg Assendelft wil functioneren als een platform voor de inwoners van geheel Assendelft. En wil in een jaar een of twee keer bij elkaar komen in een Openbare Vergadering. De onderwerpen die daar aan de orde komen, worden in klein comité tezamen met de wijkmanager vooraf besproken o.a. op relevantie. In de vergaderingen komen allerlei buurtaangelegenheden aan de orde, die niet alleen voor de direct betrokkenen relevant zijn. Voorbeeld daarvan is natuurlijk de discussie over de verbindingsweg A8-A9 en ontwikkelingen rondom het zorgdossier.

Bewoners kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Tot nu toe hebben enkele organisaties/verenigingen en personen hiervan gebruik gemaakt om de inwoners van Assendelft te informeren over bijzonderheden van hun organisatie of vereniging. Wie als individu iets naar voren wil brengen of vertellen kan zich melden via wijkoverleg.assendelft@outlook.com